diplomatenclausule

Diplomatenclausule

Stel, je wilt je woning verhuren omdat je een tijd lang naar het buitenland gaat. Dan denk je er wellicht aan om je huis voor die periode te verhuren. Echter, je wilt wel een woonplek hebben wanneer je weer terugkeert van je reis. Voor dit soort gevallen is er een verhuur clausule(opzeggingsgrond) in het leven geroepen: de zogenaamde Diplomatenclausule.

Wat is een diplomatenclausule?

De diplomatenclausule wordt ook wel een ontruimingsbeding genoemd. Het is een door de wet toegestane opzeggingsgrond. Het is een beding die opgenomen wordt in de huurovereenkomst, zodat wanneer een verhuurder aan het einde van de looptijd terugkeert, de woning weer zelf kan gaan bewonen. Op dat moment beroept hij zich op de diplomatenclausule in de huurovereenkomst. De diplomatenclausule geeft de verhuurder op deze manier een extra opzeggingsgrond. Een verhuurder mag sinds 2016 zelfs meerdere tussenhuren achter elkaar aangaan. Uiteraard kan dit niet zomaar. Er zijn een aantal regels waar je je aan moet houden.

Regels diplomatenclausule

Er zijn een aantal belangrijke regels m.b.t. de diplomatenclausule om te onthouden:

  • De diplomatenclausule moet zijn opgenomen in de originele huurovereenkomst
  • Het huurcontract moet voor bepaalde tijd zijn
  • Je dient als verhuurder aan het einde van de huurperiode op te zeggen
  • Er mag alleen opgezegd worden met de reden die is opgegeven in de clausule van de huurovereenkomst

Diplomatenclausule voorbeeld

Tenslotte vind je hieronder een voorbeeld van een diplomatenclausule die je als verhuurder kunt opnemen in je huurovereenkomst:

(opnemen indien verhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wenst af te sluiten op grond
van. art. 7: 274 lid 1 sub b jº lid 2 BW)
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd ten behoeve van verhuurder

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING
Artikel 3 – Huurtijd en huuropzegging.
(…)
8.  a. Verhuurder eigenaar/huurder* is van het gehuurde.

b. Verhuurder wil het gehuurde slechts tijdelijk verhuren, omdat (reden hier invullen)
en verhuurder wil na dit tijdelijk verblijf elders het gehuurde weer zelf betrekken,
zoals een en ander is bedoeld in artikel 7:274 lid 2 BW;

c. (Optioneel) Huurder/bewoner is in verband met zijn/haar tijdelijke werkzaamheden
op zoek naar gestoffeerde en/of gemeubileerde woonruimte voor tijdelijk gebruik en
wil op die grond het gehuurde ook slechts te huren op tijdelijke basis;

2
d. Huurder/bewoner van het gehuurde heeft uitdrukkelijk verklaard na ommekomst
van de duur van deze overeenkomst het gehuurde te zullen verlaten en te ontruimen
zodat verhuurder het gehuurde weer zelf kan betrekken.

e. Huurder is verplicht de gehuurde woonruimte na afloop van de overeengekomen
huurtermijn te ontruimen, omdat verhuurder de gehuurde woonruimte alsdan weer
zelf wenst te gaan betrekken. Huurder verbindt zich hierbij dan ook uitdrukkelijk het
gehuurde na afloop van de overeengekomen huurtermijn op de ontruimingsdatum
met al de zijnen te verlaten met medeneming van alle zaken die aan de huurder
toebehoren, en het gehuurde aan verhuurder weer ter beschikking te stellen in de
staat zoals omschreven in het opnamerapport en op de inventarislijst van het
gehuurde, opgemaakt bij de aanvang van de huurovereenkomst. Overtreding van
deze ontruimingsverplichting is een tekortkoming van huurder in de verplichtingen
van huurder uit deze huurovereenkomst.

f. Huurder verbeurt aan verhuurder een direct opeisbare boete ter grootte van 1/30
van de alsdan geldende maandhuurprijs voor iedere kalenderdag dat hij na afloop
van de overeengekomen huurtermijn de in lid 6 overeengekomen
ontruimingsverplichting schendt. Verhuurder is gerechtigd, naast deze boete,
nakoming van deze ontruimingsverplichting te vorderen en ontbinding van de
huurovereenkomst met nevenvorderingen alsmede volledige schadevergoeding, voor
zover de schade de boete overstijgt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.